Profile


Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, toàn bộ nhà cung cấp của Công ty TNHH Quốc tế Thanh Nghị đã, đang và sẽ không ngừng hoàn thành sứ mệnh đối sứ khách hàng và góp phần của mình vào sự phát triển của xã hội.